Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk: I Algemene Bepalingen

1. Welkom bij Voordeelzoeken!

Welkom bij www.voordeelzoeken.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 17 januari 2024 van toepassing op ieder gebruik van de website Voordeelzoeken.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Voordeelzoeken worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Voordeelzoeken aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Voordeelzoeken raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Voordeelzoeken kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Door een Gebruiker kunnen op de Websiteproducten en diensten worden aangeboden of gezocht, zowel gratis als tegen betaling aan Voordeelzoeken (de "Advertentie"). Een Advertentie omvat onder meer de titel en de omschrijving van de aangeboden of gezochte producten of diensten.

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van Voordeelzoeken

Er gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Voordeelzoeken zakelijk, zakelijk adverteren, bepaalde categorieën (waaronder Auto’s en Vakmensen) en betaalde Advertenties. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt. Klik hier voor de Voordeelzoeken zakelijk gebruiksvoorwaarden.

3. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen

De diensten van Voordeelzoeken zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Voordeelzoeken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeelzoeken is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Voordeelzoeken daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Voordeelzoeken daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Overtredingen en handhaving

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Voordeelzoeken. Uw reactie op een Advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Voordeelzoeken verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het “Meld Systeem” zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons “Klachten systeem”.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Voordeelzoeken kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Voordeelzoeken kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Voordeelzoeken of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties of reacties, het wijzigen van de status van een Advertentie waardoor deze lager in de zoekresultaten wordt getoond; en/of
b. Voordeelzoeken kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag; en/of
c. Voordeelzoeken kan betalingen die bestemd zijn voor een Gebruiker die een Adverteerder is (laten) vasthouden of opschorten zolang de Adverteerder bepaalde informatie niet verstrekt die Voordeelzoeken nodig heeft om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Voordeelzoeken kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Voordeelzoeken binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid Voordeelzoeken

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Voordeelzoeken;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website; (iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website;
(v) wijzigingen in de diensten van Voordeelzoeken of wijzigingen in of op de Website;
(vi) het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Voordeelzoeken heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

Voordeelzoeken kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Voordeelzoeken heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Mocht u toch een klacht hebben over Voordeelzoeken? Klachten kunt u gratis indienen via de pagina “Klachten systeem”. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van Voordeelzoeken die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

12. Overige bepalingen

Voordeelzoeken.nl (“Voordeelzoeken”) is gevestigd aan de Schiphorsterweg 20, 7966 AC te De Schiphorst. Voordeelzoeken heeft telefoonnummer 06-26482582, BTW-identificatienummer NL00496174B46 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92559387.

Voordeelzoeken kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Voordeelzoeken zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Voordeelzoeken gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Voordeelzoeken zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Voordeelzoeken (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Voordeelzoeken.nl , Schiphorsterweg 20, 7966 C te De Schiphorst. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Voordeelzoeken is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Voordeelzoeken over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Voordeelzoeken vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Voordeelzoeken en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Voordeelzoeken zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

13. Ervaringen

Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een Adverteerder met wie zij over een Advertentie hebben gecommuniceerd, veel interactie hebben gehad, beoordelen door middel van ‘Ervaringen’. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

Voordeelzoeken heeft geen invloed op de beoordelingen via Ervaringen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

Een beoordeling:
a. moet naar waarheid worden gedaan;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
c. moet betrekking hebben op de Advertentie waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
d. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Adverteerder te schaden of anderszins misbruik te maken van Ervaringen.

14. Informatieverplichtingen voor Adverteerders

14.1 Alle Adverteerders dienen hun persoonlijke (contact)gegevens of bedrijfsgegevens correct door te geven en ervoor te zorgen dat deze juist en actueel zijn.

14.2 Zijn er wettelijke (informatie)verplichtingen van toepassing op de Adverteerder danwel Voordeelzoeken, dan moet de Adverteerder zich daaraan houden. Is Voordeelzoeken wettelijk verplicht de Adverteerder te identificeren of aanvullende (bedrijfs- of contact)informatie op te vragen, dan is de Adverteerder verplicht de informatie onverwijld te verstrekken.

14.3 Een Adverteerder handelend in een commerciële of professionele hoedanigheid voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, is naast zijn wettelijke verplichtingen in dat verband en eventuele aanvullende voorwaarden (zoals bedoeld in artikel 2), tevens gebonden aan Hoofdstuk III van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden Zakelijk Adverteren).

Hoofdstuk: II Regels voor het plaatsen van Advertenties

1. Voordeelzoeken is een advertentieplatform

Voordeelzoeken is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Voordeelzoeken is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op de Website

2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen Advertenties, zoals voor Auto’s, Diensten en Vakmensen en Voordeelzoeken zakelijk. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Advertentie valt.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

f. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst. Onder deze link staan een aantal voorbeelden hoe de best bijpassende categorie gevonden kan worden.

2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.

c. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten en Vakmensen.

e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

f. In gratis Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

g. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten. Let op: deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie. Niet alle handel in de producten of de diensten die op deze lijst staan is verboden, maar kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij; (ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Voordeelzoeken

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Voordeelzoeken Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Plaats Advertentie' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Voordeelzoeken en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Bekijk Advertentie’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats Advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Voordeelzoeken en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.

b. Voordeelzoeken bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. Door middel van de contactoptie kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan

Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Voordeelzoeken, en is Voordeelzoeken haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten 'opvallen', 'omhoog te plaatsen', etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina's.

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over het ontbindingsrecht.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Voordeelzoeken of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Voordeelzoeken de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Voordeelzoeken een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Voordeelzoeken geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde categorie, zoals door Voordeelzoeken van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Voordeelzoeken de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. Klik [hier] voor meer informatie over de uitoefening van het ontbindingsrecht.

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. 5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd. 5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

7. Melden van illegale of inbreuk makende Advertenties aan Voordeelzoeken

7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het Meld aan Voordeelzoeken-systeem.

b. Misbruik van het Meld aan Voordeelzoeken-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

7.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het 'Melden van Inbreuk' Programma van Voordeelzoeken is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Lees hier meer informatie over het Voordeelzoeken Melding van Inbreuk Programma.

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het naar Voordeelzoeken te sturen volgens de instructies. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Voordeelzoeken is ontvangen, zal de betreffende Advertentie worden verwijderd.

c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

d. Zodra Voordeelzoeken voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Voordeelzoeken verstuurd worden.

8. Wij geven geen garanties

8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Voordeelzoeken geeft daarover geen garantie.

8.2. Voordeelzoeken kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Voordeelzoeken

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Voordeelzoeken voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

9.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Voordeelzoeken zijn opgenomen hoofdstuk artikel 8.

10. Wijzigingen

10.1. Voordeelzoeken kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. Voordeelzoeken kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen. Op de Advertentietarieven pagina vind je een overzicht van categorieën en eventuele kosten voor het plaatsen van een Advertentie.

11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Voordeelzoeken kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van andere Groepsvennootschappen (de hier vermelde ondernemingen kwalificeren als Groepsvennootschappen, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een Advertentie verstrek je Voordeelzoeken automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere softwareapplicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Voordeelzoeken heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

Hoofdstuk III: Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren

1. Algemeen

1.1. Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een Gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ("Zakelijke Gebruiker") in het kader van diens activiteiten op of in verband met de Website, via Voordeelzoeken Pro of anderszins.

1.2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door Voordeelzoeken worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat.

1.3. Een Advertentie die via de Website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de Website (kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Advertenties kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's.

2. Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen

2.1. Voordeelzoeken zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de algemene bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden de Zakelijke Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen.

2.2. Indien Voordeelzoeken besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal Voordeelzoeken die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal Voordeelzoeken niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

3. Rangschikking van Advertenties

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de volgorde waarin of wijze waarop Advertenties worden getoond op de Website. Het uitgangspunt is dat Advertenties worden gerangschikt naar het moment van plaatsing, maar hierop zijn uitzonderingen. Dat een Advertentie wordt geplaatst in een categorie waarvoor moet worden betaald, heeft op zichzelf geen gevolgen voor de rangschikking of weergave van een Advertentie ten opzichte van andere Advertenties in dezelfde categorie. Wat de belangrijkste factoren zijn die invloed hebben op de rangschikking, leest u hier.

4. Aanvullende diensten aangeboden door Voordeelzoeken

4.1. Door Voordeelzoeken of derden kunnen via de Website aanvullende diensten worden aangeboden aan Gebruikers, zoals door derden aangeboden consumentenkredietovereenkomsten, verzekeringen, betaaldiensten of verzenddiensten.

4.2. Het is de Zakelijke Gebruiker in beginsel toegestaan om ook eigen aanvullende diensten aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

5. Toegang tot gegevens door Voordeelzoeken en de Zakelijke Gebruiker

5.1. Voordeelzoeken heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Zakelijke Gebruikers die door hen bij het gebruik van de Website zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen licentie voor content worden gebruikt. Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan Voordeelzoeken als zij zich registreren, zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtinhoud, en content. Ook wordt er tijdens het gebruik van de Website informatie gegenereerd door Voordeelzoeken, zoals informatie over geplaatste Advertenties, instellingen voor de weergave van Advertenties, Ervaringen, gebruikersactiviteit, betaalinformatie (indien van toepassing) en communicatie tussen Gebruikers.

5.2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Website en eventueel overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van (mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Advertentie(s). Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met Voordeelzoeken toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals Advertentieinhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers. In voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie.

5.3. Als Voordeelzoeken verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke Gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In de privacyverklaring lees je hoe Voordeelzoeken met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

5.4. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan Markplaats informatie over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan.

6. Vestigingsplaats binnen de EU & EU-goederen

6.1. De diensten van Voordeelzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor Zakelijke Gebruikers die zijn gevestigd in de EU. Indien u als Zakelijke Gebruiker van Voordeelzoeken gebruik maakt, bevestigt u dat u in de EU gevestigd bent.

6.2. Via Voordeelzoeken mogen uitsluitend goederen worden verkocht die zich op het grondgebied van de EU bevinden (bijvoorbeeld die afkomstig zijn uit de EU of daar zijn opgeslagen na de zijn ingevoerd in de EU). Indien u als Zakelijke Gebruiker goederen verkoopt via Voordeelzoeken, bevestigt u dat de goederen die u verkoopt zich reeds op het grondgebied van de EU bevinden voordat deze worden verzonden of vervoerd naar de koper.

6.3. De Zakelijke Gebruiker die in overtreding is van voornoemd artikel 6.1 of 6.2 vrijwaart Voordeelzoeken van alle schade die Voordeelzoeken dientengevolge lijdt en/of claims en acties van derden waarmee Voordeelzoeken zich geconfronteerd ziet en de daarmee gemoeide kosten.

7. Bemiddeling

7.1. Indien sprake is van een geschil tussen een Zakelijke Gebruiker en Voordeelzoeken kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in de Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen.

7.2. Voordeelzoeken is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. Voordeelzoeken is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met Zakelijke Gebruikers. Echter dienen Zakelijke Gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van Voordeelzoeken, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.

7.3. Het staat Voordeelzoeken en de Zakelijke Gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal Voordeelzoeken redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van in de markt erkende alternatieve geschiloplossingsinstanties, zoals middels bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. De Zakelijke Gebruiker kan zijn overeenkomst met Voordeelzoeken in beginsel te allen tijde beëindigen door zijn account te verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld in een separate advertentieovereenkomst), in welk geval die overeengekomen regeling prevaleert boven dit artikel.

Hoofdstuk IV: Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

A. Diensten en Vakmensen

1. Voor wie is de groep Diensten en Vakmensen bedoeld

Voordeelzoeken Diensten en Vakmensen is bedoeld voor professionele vakmensen en dienstverleners. Indien u als vakman of dienstverlener een Advertentie plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

B. Auto's

1. Regels voor het plaatsen van Advertenties

1.1. In iedere Advertentie mag maar één auto worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere auto’s in één Advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de auto de Advertentie te hergebruiken voor een andere auto.

1.2. Indien de auto die in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd.

1.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden auto. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de Advertentie alleen de aanbetaling voor de auto te vermelden, een prijs per maand (lease) of een prijs ex. BTW te vermelden terwijl de advertentie (deels) op consumenten is gericht. Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden auto zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het automerk of een foto uit een catalogus).

1.4. Iedere Advertentie dient in de juiste (merk) categorie geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen in de Advertentie te vermelden dan het merk en het model van de auto die in de Advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de Advertentie alle andere merken en modellen te vermelden die de Adverteerder (mogelijk) aanbiedt.

1.4.1. Het is niet toegestaan om in de groep Auto's een Advertentie te plaatsen waarin geen auto te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een Advertentie ‘auto te koop gevraagd’ in de groep Auto’s te plaatsen. Deze dient geplaatst te worden in de Auto Inkoop categorie in de groep Auto Diversen. Tevens is het niet toegestaan in de groep Auto’s Advertenties te plaatsen voor autoverzekeringen en overige auto-gerelateerde diensten.

1.4.2. Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met advertenties voor auto's.

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen

1.1. Bij het kiezen van de categorie of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. Op de Advertentietarieven pagina vind je een overzicht van categorieën en eventuele kosten voor het plaatsen van een Advertentie.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Voordeelzoeken gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Voordeelzoeken is gerechtigd om uw gebruik van de dienst 'Betaal met een klik' en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen indien incasso's door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. Voordeelzoeken is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op Voordeelzoeken.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Voordeelzoeken tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Voordeelzoeken gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Voordeelzoeken voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

1.4. Voordeelzoeken kan (onderdelen van) de Website en de diensten te allen tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting

Voordeelzoeken brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Voordeelzoeken, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere Gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn Voordeelzoeken’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn Voordeelzoeken’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.

1.6 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging

Indien u aan Voordeelzoeken een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan Voordeelzoeken verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord