Advertentie plaatsen

Privacyverklaring

Geplaatst: 17 januari 2024.

Voordeelzoeken ('Voordeelzoeken', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'), Schiphorsterweg 20, 7966 AC te De Schiphorst, is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van Voordeelzoeken.nl.

Voordeelzoeken spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle Voordeelzoeken-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

Deze privacyverklaring geldt voor alle Voordeelzoeken-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk “Diensten” genoemd) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen materiële wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze Diensten gebruikt.

We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: onze Diensten gebruikt, zich inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, uw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, deelneemt aan discussies in chats of aan of de oplossing van geschillen of wanneer u op andere wijze met ons communiceert.

Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die u identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met onze Gebruiksvoorwaarden. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze Diensten, zoals informatie over uw advertentie of contactgegevens die nodig zijn om een advertentie te plaatsen.

We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons

Persoonsgegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verzameld

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen en u onze Diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn:

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen uw rechten. Deze omvatten:

We mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken voor het volgende:

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die u aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met u hebben, we uw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen, u aangepaste en relevante advertenties te tonen en of u ingelogd wilt blijven bij uw account.

Communicatievoorkeuren

U kunt in Mijn Voordeelzoeken bepalen via welke methoden we contact met u kunnen opnemen. U kunt daar ook kiezen welke nieuwsbrieven en speciale acties u wilt ontvangen.

Marketing

Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden met de link in de e-mail die u hebt ontvangen, uw marketingvoorkeuren wijzigen in Mijn Voordeelzoeken, uw communicatievoorkeuren aangeven op de manier die in de rechtstreekse communicatie van ons wordt beschreven, of contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld in het gedeelte Contact opnemen, hieronder. Vergeet niet dat we uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verkopen of verhuren of deze op enige andere wijze aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden.

Adverteren

Als u niet wilt deelnemen aan onze programma's voor aangepaste advertenties, kunt u die uitschakelen (opt out) door de aanwijzingen te volgen in de desbetreffende advertentie of met behulp van de programma's die worden beschreven in onze Cookieverklaring. Als gevolg van een uitschakeling (opt out) worden aangepaste advertenties gestopt, maar het verzamelen van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring blijft toegestaan. We staan niet toe dat derden zonder uw toestemming uw persoonsgegevens op onze sites voor hun eigen advertentiedoeleinden volgen of verzamelen.

Ingelogd blijven

Wanneer u via onze Diensten inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een bepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan niet ingelogd te blijven. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en hiertoe toegang verkrijgen, en bepaalde handelingen uitvoeren gedurende deze inlogperiode zonder dat verdere autorisatie wordt vereist. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende handelingen en accountacties ondernemen:

Als u probeert uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountacties probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, wordt u mogelijk gevraagd uw wachtwoord in te voeren.

U kunt over het algemeen uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u uitloggen en/of uw cookies wissen wanneer u klaar bent met onze Diensten om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

Inzage, correctie en wissing van uw persoonsgegevens

U kunt de meeste van uw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij uw account. Werk uw persoonsgegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u deze mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om uw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u om inzage wilt verzoeken kunt u contact met ons opnemen. Daarvoor raadpleegt u het onderdeel Contact opnemen hieronder. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle Diensten en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden worden toegestaan. Op uw verzoek sluiten we uw account en stoppen we met het weergeven van uw persoonsgegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van uw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere Groepsvennootschappen of aan derden. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze Diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet en we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan de volgende partijen:

Groepsvennootschappen, die de gegevens mogen gebruiken voor het volgende:

Adverteerders:

De volgende dienstverleners en financiële instellingen die onze partner zijn:

Externe aanbieders van websites, toepassingen, diensten en tools, en Groepsvennootschappen:

Rechtshandhavingsinstanties en overheidsinstellingen in het kader van gerechtelijke procedures of vereist bij wet

Wijziging van eigendom

Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit zich houdt aan deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd, ontvangt u vooraf bericht over de verwerking van uw gegevens voor de nieuwe doelen.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Indien persoonsgegevens worden gedeeld met of verstrekt aan partijen die buiten de Europese Economische Zone zijn gevestigd, zorgt Voordeelzoeken ervoor dat passende waarborgen worden getroffen om deze doorgifte in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te laten plaatsvinden. Voor het delen van persoonsgegevens met derde partijen zorgen wij er allereerst voor dat wordt vastgesteld of een zogeheten adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie bestaat dat stelt dat een land, of een sector of regio hiervan, een passend beschermingsniveau biedt, óf sluiten wij de door de EU goedgekeurde modelbepalingen (Standard Contractual Clauses) met deze partij.

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is vastgelegd in onze bewaarschema's voor documentatie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de Diensten die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartermijn:

Als we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze sites, diensten, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie- en marketingdoeleinden. Zie onze volledige Cookieverklaring voor meer informatie.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met Customer Support.

Overige belangrijke informatie over privacy

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over privacy die u mogelijk belangrijk vindt, in het kader van uw gebruik van onze Diensten.

Wat gebeurt er wanneer u uw persoonsgegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?

Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die u op Voordeelzoeken deelt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw advertenties, feedback, beoordelingen en bijbehorende commentaren zien. Andere gebruikers kunnen ook gegevens zien die u deelt in uw profiel.

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kan uw openbare gebruikersnaam worden weergegeven, openbaar beschikbaar zijn en worden gekoppeld aan al uw openbare Voordeelzoeken-activiteit. In kennisgevingen die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar uw openbare gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u uw naam aan uw gebruikersnaam koppelt, kunnen personen aan wie u uw naam bekend hebt gemaakt, uw Voordeelzoeken-activiteiten mogelijk persoonlijk identificeren.

Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een koper of verkoper, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van gegevens die u ontvangt op Voordeelzoeken

Wanneer u in contact komt met een andere gebruiker en uw persoonsgegevens van de andere gebruiker (zoals de naam, de account-ID, het e-mailadres, de contactgegevens en het verzend- en factuuradres) verkrijgt, hebt u, onafhankelijk van ons, de controle over deze gegevens en moet u zich houden aan de toepasselijke wetgeving.

U mag de persoonsgegevens waartoe u toegang hebt, alleen gebruiken voor Voordeelzoeken-transacties of voor andere diensten die via Voordeelzoeken worden aangeboden (zoals verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden), en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, expliciet toestemming heeft gegeven. Persoonsgegevens van andere gebruikers, waartoe u toegang hebt, voor enig ander doel gebruiken, houdt een schending van onze Gebruiksvoorwaarden in.

Ongewenste of bedreigende e-mail (spam)

Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van Voordeelzoeken.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar spam(at)voordeelzoeken.nl of abuse(at)voordeelzoeken.nl. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door Voordeelzoeken gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via beveiliging(at)voordeelzoeken.nl.

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Communicatietools

We kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillende activiteit, illegale of verboden content of schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, deze privacyverklaring of ons overige beleid.

Privacy van kinderen

Onze websites zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen. We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van gebruikers die onder hun nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd.

Privacypraktijken van derden

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gebruik en verwerking door ons van persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer we u onze Diensten bieden. Als u deze gegevens verstrekt aan derden of een website van derden bezoekt via een link vanuit onze Diensten, gelden hun privacyverklaringen en praktijken voor persoonsgegevens die u aan hen verstrekt of die zij over u verzamelen.
We kunnen de privacy of de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen als u deze aan derden verstrekt en raden u daarom aan het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner goed te lezen voordat u een transactie uitvoert en uw persoonsgegevens deelt. Dat geldt ook als de derden aan wie u persoonsgegevens openbaar maakt, bieders, kopers, of verkopers op onze site zijn.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken voor omgang met gegevens, kunt u met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacyverklaring’:
    •    via het Contactformulier, of
    •    via [email protected], of
    •    door te schrijven naar Voordeelzoeken, t.a.v. Customer Support, Schiphorsterweg 20, 7966 AC te De Schiphorst

Uw recht om klachten in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord